Văn bản uỷ quyền là một khía cạnh phổ biến trong các loại tài liệu pháp lý. Tuy nhiên, cấu trúc và hình thức của giấy uỷ quyền không được quy định cụ thể bởi pháp luật hiện hành. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của văn bản uỷ quyền và các điều khoản liên quan trong các lĩnh vực khác nhau.

Cấu trúc của văn bản uỷ quyền là gì?

Theo quy định hiện hành của Bộ luật Dân sự, không có yêu cầu cụ thể về cấu trúc của văn bản uỷ quyền. Việc uỷ quyền thế nào, bằng cách nào được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành.

Tuy nhiên, giấy uỷ quyền lại được ghi nhận trong nhiều văn bản khác, điển hình như:

- Tại khoản 1 của Điều 107 Luật Sở hữu trí tuệ 2005:

Việc uỷ quyền tiến hành các thủ tục liên quan đến việc xác lập, duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ phải được lập thành giấy uỷ quyền.

- Tại khoản 5 Điều 9 Thông tư số 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe:

Người được uỷ quyền đến đăng ký xe phải xuất trình Chứng minh nhân dân của mình; nộp giấy uỷ quyền có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác.

Hình thức của giấy uỷ quyền có thể tuân theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, hiện nay không có văn bản nào quy định cụ thể về hình thức của giấy uỷ quyền.

Trong một số trường hợp yêu cầu uỷ quyền phải lập thành văn bản và có cả trường hợp yêu cầu văn bản uỷ quyền phải được chứng thực, chứng thực như: Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định uỷ quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Với sự linh hoạt trong việc xác định cấu trúc và hình thức, văn bản uỷ quyền đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình hành chính và pháp lý. Dù không có yêu cầu cụ thể về cấu trúc và hình thức, giấy uỷ quyền vẫn được ghi nhận và yêu cầu trong nhiều văn bản quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta hiểu rõ về quy định và thỏa thuận của pháp luật để đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực của văn bản uỷ quyền. Sự chính xác và đáng tin cậy trong việc lập và chứng thực văn bản uỷ quyền là điều cần thiết để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.