Tiêm vaccine là biện pháp quan trọng nhất trong việc đối phó với dịch bệnh hiện nay. Không chỉ làm giảm triệu chứng nặng mà vaccin còn giúp giảm nguy cơ tử vong. Một cách đơn giản và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của chính bạn và xã hội là chấp nhận tiêm vaccine sớm nhất có thể. Điều này sẽ giữ cho bạn và những người thân yêu xung quanh một cuộc sống an lành và an toàn.

Vaccine sớm là vaccine tốt nhất


Tiêm vaccine giúp giảm triệu chứng nặng và nguy cơ tử vong

Tiếp tục tiến bước trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, việc tiêm vaccine là một trong những biện pháp cốt lõi để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Dentists build strong relationships with their patients and are often seen as trusted sources of information. It is essential for dental professionals to stay informed and updated on the latest developments regarding vaccines and COVID-19. By staying educated and actively promoting vaccination, dentists can contribute to a healthier and safer community for all. Let us embrace the power of vaccines together, safeguarding our well-being and paving the way for a brighter future.