Trong tiếng Anh có 12 thì, và việc ghi nhớ tất cả chúng không hề dễ dàng. Nhưng đừng lo, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn những mẹo nhỏ để ghi nhớ các thì cơ bản trong tiếng Anh. Để thành thạo cấu trúc và cách sử dụng các thì trong tiếng Anh, hãy thực hành với bài tập về 12 thì dưới đây! Từ Thì Hiện Tại đến Thì Tương Lai Hoàn Thành, tất cả đều có trong bài tập này. Cùng khám phá và nắm vững các thì trong tiếng Anh để trở thành một cung cấp tiếng Anh thành thạo nhé!

các thì trong tiếng Anh

Tips for memorizing the 12 tenses in English

Although there are signs and synthesis formulas for tenses in English, it is not easy to memorize all tenses in English. To memorize the basic English tenses, you can follow the small tips shared by Topica Native below.

Exercise on the 12 tenses in English with answers

To master the basic tenses and structures of tenses in English, let's practice with the exercise on how to use the 12 tenses below!

Simple Present Tense

The Simple Present Tense is used to express general actions, repeated facts, or actions happening in the present time.

Present Continuous Tense

The Present Continuous Tense is used to describe an action happening at the present moment and lasting for a period of time in the present.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX


Present Perfect Tense

The Present Perfect Tense is used to express an action that has happened at an unspecified time in the past.


Present Perfect Continuous Tense

The Present Perfect Continuous Tense is used to indicate an action that is still ongoing at the present time and has the possibility of happening in the future.


Simple Past Tense

The Simple Past Tense is used to express an action that has occurred and ended at a defined time in the past.


Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense is used to describe an action that took place in the past but was interrupted by another action.


Past Perfect Tense

The Past Perfect Tense expresses an action that has occurred and ended in the past before another action that also occurred and ended in the past.


Past Perfect Continuous Tense

The Past Perfect Continuous Tense is used to describe an action that has occurred in the past and ended before another action occurred and also ended in the past.


Simple Future Tense

The Simple Future Tense is used to express an action that will happen in the future without specifying the time.


Near Future Tense

The Near Future Tense is used to describe an action that will happen in the future, which has been planned or predicted based on specific grounds.

The near future tense is similar to the simple future tense, but it is used to describe an action or event that has been planned in advance rather than spontaneous.


Future Continuous Tense

The Future Continuous Tense is used to describe an action that will happen at a specific time in the future.


Future Perfect Tense

The Future Perfect Tense is used to express an action that will be completed at a specific time in the future.


Future Perfect Continuous Tense

The Future Perfect Continuous Tense is used to describe an action that will happen at a certain point in the future.


How to learn and memorize tenses more effectively?

When learning English, many students find it difficult to memorize tenses because there are too many structures and they always have to identify based on recognition signs. To learn effectively and lastingly, IELTS Fighter will share with you some effective ways to memorize English tenses.

Summary table of tenses in English

Summarizing the 12 tenses in English, we have the following summary table:

Comprehensive exercises on tenses in English

Now that you have grasped the structure and usage of tenses in English, let's practice with a little exercise.

Conclusion

Above is a general compilation of knowledge about the 12 tenses in English. Corresponding to each tense, Step Up provides specific articles explaining, you can click on the link of each corresponding tense. In addition, the compilation of tenses in English is also detailed in the book Hack Grammar, a new book released in July 2020. With a total of 10/25 Units providing detailed guidance on each tense, illustrative examples, and interactive exercises on the Hack Grammar Pro app, you will be able to understand and memorize the tenses in English quickly. Apply the learned tenses to recognize and be able to speak a simple sentence. In addition, up to 90% of commonly encountered topics in communication and exams are also summarized in this book, making it easy for you to master English grammar.

các thì trong tiếng Anh

See Hack Grammar now

Trên đây là tổng hợp kiến thức về 12 thì trong tiếng Anh. Tương ứng với mỗi thì, Step Up cung cấp các bài viết cụ thể giải thích, bạn có thể nhấp vào liên kết của mỗi thì tương ứng. Ngoài ra, tổng hợp các thì trong tiếng Anh cũng được trình bày chi tiết trong cuốn sách Hack Grammar, một cuốn sách mới được ra mắt vào tháng 7 năm 2020. Với tổng cộng 10/25 Unit cung cấp hướng dẫn chi tiết về mỗi thì, ví dụ minh họa và bài tập tương tác trên ứng dụng Hack Grammar Pro, bạn sẽ có thể nắm vững và ghi nhớ các thì trong tiếng Anh một cách nhanh chóng. Áp dụng những thì đã học để nhận ra và có thể nói một câu đơn giản. Ngoài ra, đến 90% các chủ đề phổ biến gặp trong giao tiếp và các kỳ thi cũng được tổng hợp trong cuốn sách này, giúp bạn dễ dàng làm chủ ngữ pháp tiếng Anh.

các thì trong tiếng Anh

Quý vị có thể xem ngay sách Hack Grammar!